Familierecht
Het personen- en familierecht ziet in de ruimste zin van het woord op:
 
Echtscheiding
 • gezag;
 • zorgregeling;
 • kinderalimentatie;
 • partneralimentatie;
 • verdeling gemeenschap van goederen/afwikkeling huwelijksvoorwaarden;
 • pensioen;
 • voornaams- en geslachtsnaamswijziging;
 • adoptie;
 • internationale kinderontvoering;
 • afstamming (zoals erkenning, gerechtelijke vaststelling van het vaderschap, ontkenning van het vaderschap);
 • ondertoezichtstelling;
 • uithuisplaatsing;
 • ontheffing en ontzetting uit het ouderlijk gezag;
Gezag
In beginsel heeft iedere ouder recht op omgang met zijn kinderen. Ook indien de ouder het kind niet heeft erkend of indien deze ouder het gezag niet heeft. Dit is het uitgangspunt. In sommige gevallen kan omgang in strijd met de belangen van het kind zijn. Het is belangrijk dat ouders –als zij uit elkaar gaan- goede afspraken maken om het contact met het kind en de ouder waar het kind niet woont goed te laten verlopen.

Indien de ouders samen het gezag hebben, wordt de term zorgregeling gebruikt. Indien het gezag bij een ouder ligt, gebruikt men de term omgangsregeling.

Ouderlijk gezag houdt in dat je samen met de andere ouder belangrijke beslissingen over het kind neemt. Zoals de schoolkeuze, beslissingen op medisch gebied, etc. Deze beslissingen komen maar weinig voor in het leven van een kind, maar zijn wel belangrijk.
 
Ouderlijk gezag wordt ook vaak verward met de term voogdij. Voorheen gebruikte men de term voogdij ook voor ouders. Nu kan alleen iemand anders dan de ouder een voogd zijn. Gezag kunnen alleen de ouders hebben.
 
Soms kan het in het belang van een kind zijn dat het kind maar een gezaghebbende ouder heeft. Bijvoorbeeld indien de andere ouder in het buitenland woont. Dan is het niet gemakkelijk om contact met die ouder te leggen.
 
Over het algemeen vindt een rechter gezamenlijk gezag in het belang van het kind. Ook als de communicatie niet goed loopt. Immers, gezamenlijk gezag dwingt de ouders om met elkaar overleg te voeren en om de communicatie te verbeteren.
 
Zorgregeling/omgang/co-ouderschap
 
Soms gaat de omgang tussen het kind en de ouder waarbij hij/zij niet woont wat moeizaam. Dan kan de Raad voor de Kinderbescherming worden ingeschakeld om hierover advies te geven. Of is begeleide omgang geïndiceerd, bijvoorbeeld via een Omgangshuis.
 
Een verwarrende term is co-ouderschap. In beginsel is er –als er een omgangsregeling of zorgregeling bestaat- altijd co-ouderschap. Je verzorgt namelijk samen het kind en voedt het kind ook samen op. Co-ouderschap wordt vaak bedoeld als de ouder waar het kind niet woont, het kind vaker ziet dan gebruikelijk. Bijvoorbeeld indien het kind drie dagen per week bij de ene ouder is en vier dagen bij de ander. Welke omgangs- of zorgregeling in het belang van uw kind is, kunt u samen met onze familierechtadvocaten bespreken.
Kinder- en partneralimentatie
Vaak is alimentatie een lastig onderwerp bij/na scheidingen. Na een echtscheiding kan één van de partners achterblijven met te weinig inkomen om van te leven en/of om de kinderen te verzorgen. Heeft de ene partner meer inkomen dan de ander, dan heeft de partner met het laagste inkomen meestal recht op alimentatie. Dat is een financiële bijdrage van uw ex-partner voor het onderhoud van de kinderen en de andere partner. Alimentatie is één van de dingen waarover u en uw ex-partner afspraken maken bij echtscheiding.
Er zijn twee soorten alimentatie, namelijk kinder- en partneralimentatie.
Partneralimentatie
Als stelregel wordt vaak gehanteerd dat na de scheiding de echtgenoot behoefte heeft aan 60% van het netto gezinsinkomen waar de kosten van de kinderen van in mindering worden gebracht. Dit is omdat voorheen alle kosten -waaronder de woonlasten- werden gedeeld, zodat een ieder behoefte had aan 50% van het inkomen. Nu beide partijen een eigen woning moeten hebben, wordt dit op 60% gesteld. Let op: dit is een algemene regel. Dit houdt in dat hiervan kan worden afgeweken, hetgeen ook vaak gebeurt.
Vervolgens wordt gekeken of de andere echtgenoot dit wel kan betalen. Dit wordt door de advocaat berekend met hetzelfde rekenprogramma dat de rechtbank ook hanteert. Bij deze berekening heeft de advocaat in ieder geval de volgende gegevens nodig van de alimentatieplichtige:
1.     De laatste drie jaaropgaven;
2.     De laatste drie salarisstroken;
3.     Indien u of uw ex-partner zelfstandig ondernemer is: van de afgelopen drie jaar de jaarstukken (balans, winst- en verliesrekening);
4.     Indien mogelijk: de laatste aangifte Inkomstenbelasting;
5.     Indien een eigen woning: een opgave van de WOZ-waarde en stukken waaruit de hoogte van de hypotheekrente blijkt;
6.     Indien sprake is van een huurwoning: de huurovereenkomst en betaalbewijzen van de huur (bankafschriften) alsmede -indien van toepassing- de beschikking huurtoeslag;
7.     De polis ziektekostenverzekering en betalingsbewijzen van de premie;
8.     Indien er schulden zijn: stukken waaruit de hoogte van de schuld blijkt en betaalbewijzen van de aflossing hiervan;
9.     De polis van de begrafenisverzekering en betaalbewijzen van de premie hiervan;
10.   Inkomensgegevens van een eventuele nieuwe partner.
Kinderalimentatie
Voor de berekening van de bijdrage van de kosten van verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen (kinderalimentatie) geldt het volgende.
Eerst wordt gekeken wat de behoefte van een kind is; hoeveel een kind kost. Aan de hand van het netto gezinsinkomen, de leeftijd van de kinderen en of het broers of zussen heeft, wordt middels het zogenoemde Tremarapport de kosten van de kinderen vastgesteld. In dit rapport is overgenomen het onderzoek van het Nibud van kosten van kinderen. Kinderen van rijke ouders zijn over het algemeen hoger dan kinderen uit de financieel zwakkere gezinnen. Uiteraard zijn dit weer uitgangspunten. De uitkomsten kunnen bijvoorbeeld worden bijgesteld indien een kind een dure hobby uitoefent of dat er veel kosten voor kinderopvang worden gemaakt.
Vervolgens wordt gekeken welke ouder voor welk deel van deze kosten moet bijdragen.
Voor alimentatie van jong-meerderjarigen (u bent in beginsel onderhoudsplichtig totdat de kinderen 21 jaar zijn) kan vanaf het moment dat de kinderen 18 jaar zijn, de behoefte anders worden vastgesteld. Er wordt nog eens aansluiting gezocht bij de normen die zijn opgenomen in de Wet op de Studiefinanciering.
 
Verdeling gemeenschap van goederen/afwikkeling huwelijksvoorwaarden
Als u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, dan zullen de aanwezige bezittingen en schulden gelijkelijk moeten worden verdeeld.
Als u op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd, ligt dit vaak anders. Wij adviseren u dan ook om een (kopie van uw) huwelijkse voorwaarden mee te nemen naar de eerste bespreking met de advocaat. Mocht u niet meer over een exemplaar hiervan beschikken, vraagt u dit dan op bij de notaris die de huwelijkse voorwaarden heeft opgesteld of bij het huwelijksgoederenregister via: http://hgr.rechtspraak.nl/.
 
Pensioen
Bij echtscheidingen van na 1 mei 1995 dient het pensioen te worden verevend. Dit houdt in dat het tijdens het huwelijk of geregistreerde partnerschap opgebouwde pensioen na echtscheiding moet worden verdeeld.
De ene partner krijgt dan een directe vordering op de pensioenuitvoerder voor het haar of hem toekomende pensioendeel.
Na inschrijving van de echtscheiding bij de burgerlijke stand heeft een der partijen twee jaar de tijd om een verzoek in te dienen bij de pensioenuitvoerder (pensioenverzekeraar of pensioenfonds). Dit dient te gebeuren door middel van het formulier "Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen". Dit regelt uw advocaat voor u.
Indien dit verzoek tot verevening op tijd is ingediend, is de pensioenuitvoerder verplicht om na de verdeling de ontvangende partij een rechtstreekse uitbetaling te doen zodra de pensioenaanspraak tot uitkering komt.
Indien het verzoek niet op tijd is ingediend, betekent dit niet dat er geen verdeling van ouderdomspensioen hoeft plaats te vinden, echter de pensioenuitvoerder is dan niet verplicht de uitbetaling rechtstreeks aan de vragende partij te doen. Dan zal de vragende partij dit met de ex-partner moeten regelen.
Het verevende ouderdomspensioen is voor het moment van uitkeren afhankelijk van de leeftijd van degene die als verzekerde op de polis vermeld staat. Op de pensioendatum van de verzekerde zal de uitbetaling -meestal maandelijks- plaatsvinden voor zowel de verzekerde als de ex-partner. Dit betekent ook dat als de verzekerde overlijdt voor het ouderdomspensioen tot uitkering is gekomen, de ex-partner geen uitkering zal ontvangen. Immers wordt aan de verzekerde door voortijdig overlijden ook geen ouderdomspensioen uitgekeerd.
Om dit te voorkomen kan men op het aanvraagformulier voor verevening aangeven dat men 'conversie' wenst te plegen. Dit betekent dat het deel dat voor verevening in aanmerking komt wordt omgezet in een ouderdomspensioen op het leven van de vragende partij. Dan is de uitkering dus niet meer afhankelijk van het wel of niet behalen van de pensioenuitkering van de oorspronkelijke verzekerde. Dit heet ook wel een zelfstandige aanspraak op ouderdomspensioen. Wel kan door conversie de hoogte van de uitkering beïnvloed worden.
Verder heeft een ex-partner ook nog recht op de gehele aanspraak van partnerpensioen tot de datum van echtscheiding. Deze aanspraak wordt afgesplitst op een aparte polis en wordt dan Bijzonder partnerpensioen genoemd.
Bij echtscheidingen die voor 30 april 1995 zijn ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand is deze regeling niet van toepassing. Om toch tot een verdeling te komen wordt gekeken naar een uitspraak van de Hoge Raad van 27 november 1981 in de zaak Boon-van Loon. Verdeling volgens Boon-van Loon houdt in dat de waarde van oudersdoms- en partnerpensioen bij elkaar wordt opgeteld. Vervolgens krijgt de partner de helft van deze waarde. De partner moet hier echter eerst het partnerpensioen voor inkopen en vervolgens voor de rest het ouderdomspensioen.
U kunt er ook voor kiezen om het pensioen niet te verdelen. Bijvoorbeeld indien u beiden evenveel pensioen hebt opgebouwd.
 
Naams- en geslachtsnaamswijziging
Indien u uw voornaam wenst te wijzigen, kunnen onze advocaten u hierin bijstaan. Voor een geslaagd verzoek tot wijziging van de voornaam is het van belang dat aan het verzoek een zwaarwegend belang ten grondslag ligt én dat er met de wijziging geen maatschappelijk belang wordt geschaad. Dit verzoek dient u te richten aan de rechtbank.
Bij een verzoek tot achternaamswijziging kunnen onze advocaten u ook bijstaan. Een dergelijk verzoek dient te worden gedaan aan bij het Ministerie van Justitie (www.dienstjustis.nl).
 
Adoptie
Onze advocaten kunnen u bijstaan bij adoptie. Een voorwaarde voor adoptie in Nederland is dat het kind niets meer te verwachten heeft van zijn oorspronkelijke ouders. De rechter bepaalt of de oorspronkelijke ouders hun rol niet meer kunnen vervullen. Daarnaast zijn er nog andere voorwaarden voor adoptie van een kind in Nederland, zoals een leeftijdsgrens voor adoptieouders.
Een verzoek om adoptie moet bij de rechtbank worden ingediend. Hierbij is de hulp van een advocaat nodig. De rechtbank bepaalt of een adoptie kan plaatsvinden.
 
Internationale kinderontvoering
Bij internationale kinderontvoering wordt een kind door één van de ouders (of familieleden) zonder toestemming van de andere ouder overgebracht naar of achtergehouden in een ander land. Internationale kinderontvoering vindt plaats vanuit Nederland en naar Nederland. Onze advocaat/mediator Annelies Verhoeff helpt achtergebleven ouders om kinderen jonger dan 16 jaar vanuit het buitenland terug te halen.
Ook dikwijls wordt Annelies gevraagd in haar hoedanigheid van Cross-border advocaat/mediator tesamen met een andere psycholoog Cross-border psycholoog/mediator om ouders te begeleiden tot afspraken te komen die geen overeenstemming kunnen bereiken over de verblijfplaats van hun kind in Nederland dan wel in het buitenland, dan wel in verhuiskwesties. Zij heeft hiertoe in 2011 een door het centrum IKO georganiseerde kopstudie Crossborder Mediation gevolgd.
Zie voor de website: http://www.kinderontvoering.org/mediation/crossborder-mediation
 
Afstamming (erkenning, gerechtelijke vaststelling van het vaderschap, ontkenning van het vaderschap)
Indien u met elkaar bent gehuwd, dan geldt u als vader automatisch als verwekker/vader van het kind. U hoeft het kind dan ook niet te erkennen.
De erkenning kan plaatsvinden tijdens de zwangerschap. Dit kan in elke gemeente in Nederland en hoeft dus niet per se in de gemeente waar de ouders staan ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Als de moeder niet in persoon verschijnt, moet zij schriftelijke toestemming voor erkenning geven.
Na de geboorte kan de erkenning plaatsvinden tijdens de aangifte van de geboorte in de gemeente waar het kind is geboren. Als de moeder niet in persoon verschijnt, moet zij voor de erkenning schriftelijke toestemming geven.
De erkenning kan plaatsvinden tijdens het hele leven van het kind, ook als het meerderjarig is. Een erkenning is dan niet gebonden aan de woonplaats van de erkenner of het te erkennen kind. Elke ambtenaar van de burgerlijke stand in Nederland is daartoe bevoegd.
Is het kind 12 jaar of ouder, dan moet het schriftelijke toestemming geven. Is het kind tussen de 12 en 16 jaar, dan moet zowel het kind als de moeder schriftelijke toestemming geven.
Als de moeder of het kind geen toestemming geeft voor erkenning, kan de rechter vervangende toestemming geven op verzoek van de man die het kind heeft verwekt. De rechter kijkt bij het nemen van de beslissing naar de belangen van alle betrokkenen. Voor deze procedure kunnen onze advocaten u bijstaan.
Als u niet getrouwd bent en uw kind in het buitenland wordt geboren, kunt u in veel gevallen uw kind erkennen bij de autoriteiten van dat land. U kunt dit ook doen in Nederland. In Nederland gaat u naar een gemeente of notaris. U kunt ook iemand machtigen om dit voor u te doen. Dit doet u met een schriftelijke volmacht. Voorwaarde is dat een notaris de volmacht heeft opgemaakt. Informeer bij de notaris of ambtenaar van de burgerlijke stand naar de werkwijze.
Het kan zijn dat u als vader van een kind staat geregistreerd, terwijl u de vader niet bent. Onze advocaten kunnen u dan bijstaan in een procedure bij de rechter, waarbij de ontkenning van het vaderschap of de vernietiging van een eerder gedane erkenning kan worden verzocht.
 
Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
Mocht u te maken krijgen met een verzoek tot ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing van uw kind(eren), neem dan contact op met onze jeugdrechtspecialist.
Deze procedure kan –evenals de meeste andere gerechtelijke procedures- door onze advocaten op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand worden gedaan. Dit houdt in dat de Raad voor Rechtsbijstand de kosten van uw advocaat vergoedt.

 
Mediation

Mediation (bemiddeling) houdt in dat u met uw partner communiceert om op een vertrouwde wijze met uw mediator tot oplossingen te komen voor geschilpunten over de echtscheiding. De mediator is neutraal en onafhankelijk en bij de uitoefening van haar vak gebonden aan gedragsregels van de vFAS, het NMI en de Nederlandse Orde van Advocaten. Vaak gaat het om een echtscheiding, maar ook andere familierechtelijke zaken kunnen met mediation tot een goed einde worden gebracht, bijvoorbeeld om te komen tot een nieuw perspectief binnen de relatie, een (nieuwe) zorgregeling na echtscheiding of wijziging van een alimentatieregeling.
Mediation is een beproefde methode om conflicten in de relationele sfeer op te lossen. Het risico van escalatie is minder groot, u wordt in staat gesteld zelf beslissingen te nemen en u staat als partijen niet tegenover, maar naast elkaar. Ook aan de emoties hierbij wordt aandacht besteed, waardoor er meerdere perspectieven helder worden en er een wederzijds acceptatieproces ontstaat. Dit maakt dat de gesprekken en onderhandelingen beter verlopen. 

Bij een scheiding waar kinderen bij betrokken zijn, helpt mediation u op weg naar een nieuwe onderlinge relatie: u bent geen partners meer, maar u blijft wel samen ouders. Ook aan de manier waarop u met elkaar communiceert wordt aandacht besteed. Hierdoor bent u ook in de toekomst samen beter in staat om eventuele problemen over de (zorgregeling van de) kinderen op te lossen.
Mediation biedt verregaande mogelijkheden. U werkt zelf aan de oplossing van uw conflicten door het bedenken van meerdere oplossingen en mogelijkheden. De advocaat-mediator begeleidt u daarbij en zorgt ervoor dat de gevonden oplossingen kwalitatief goed zijn. U wordt in staat gesteld de best mogelijke oplossingen te bedenken voor alles wat geregeld moet worden. Dit betekent dat er maatwerk tot stand komt. 

Zo nodig wordt deskundige bijstand ingeroepen van bijvoorbeeld een accountant, fiscalist of psycholoog. Mediation biedt cliënten de mogelijkheid om zelf de tijd en kosten te bewaken, in overleg met de mediator.

 

Voor nog meer informatie over scheiden kunt u kijken op: http://debasisvan.nl/index.php/scheiding/

Samenwerking


De advocaten-mediators van Verhoeff Advocaten werken al heel lang samen in een samenwerkingsverband met:
 • psychotherapeuten drs. D. MacGillivray, drs. A. Hendrikx, drs. G. van der Werf
 • fiscalisten mr. M. de Kleer en mr. Arnaud Vermaat
 • notaris mr. C.D. Rosenberg Polak en notaris mr. J. Geurts
 • sinds kort is Verhoeff Advocaten en Mediators een samenwerkingsverband aangegaan met drs. Annebeth Post Uiterweer en Leo Mewe die in Den Haag werkzaam zijn. Beiden zijn psychotherapeut met jarenlange ervaring in de gezinsproblematiek. Annelies Verhoeff heeft in 2016 de tweedaagse Houd-me-Vast relatietraining gedaan, en tevens de vierdaagse opleiding "Externship" gebaseerd op de EFT (Emotionally Focused Therapy) van Sue Johnson, gegeven door drs. C.L.A. Wagenaar. Clienten die in aanmerking willen komen voor een consult waar beide disciplines vertegenwoordigd zijn worden uitgenodigd hierover contact op te nemen voor nadere informatie; deze samenwerking biedt een waardevolle aanvulling in het relationele onderdeel van het mediation proces waar partners afscheid nemen van elkaar en de transformatie aangaan voor het vormgeven van het ouderschap voor hun kinderen. EFT interventies uiten zich door een afspiegeling van de onderliggende emotie in de communicatie. Meer informatie op de website 
Bovendien is Annelies als advocaat scheidingsmediator verbonden aan de website: www.allesoverscheiding.nl.
AllesOverScheiding.nl is een initiatief van Hoefnagels Family Mediation B.V., een joint venture van Result ADR Conflictmanagement en mr F. Schonewille, scheidingsmediator en universitair docent (onder meer in het vak Mediation) aan de Universiteit van Utrecht.

Hoefnagels Family Mediation heeft een aantal van de meest deskundige advocaat scheidingsmediators bij elkaar gebracht op hun site, om op die manier het vinden van een goede scheidingsmediators ook voor complexe situaties makkelijker te maken. Deze Hoefnagels Scheidingsmediators zijn landelijk gespreid, hebben een focus op de mediationpraktijk en zijn optimaal met hun vak bezig.

 
DEN HAAG | EISENHOWERLAAN 106 | 2517 KL | TELEFOON 070 - 356 33 33 | FAX 070 - 363 09 37
AMSTERDAM | OOSTEINDE 21 | 1017 WT
E-MAIL | WWW.VERHOEFFADVOCATEN.NL